Statuten

Statuten van de Vereniging van DOW Gepensioneerden (VDG),

statutair gevestigd te Terneuzen

 

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Algemene Vergadering:

het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

- Bestuur:

het Bestuur van de Vereniging;

- Schriftelijk:

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- Statuten:

de statuten van de Vereniging;

- Vereniging:

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben;

 

Artikel 2.

Naam.

De Vereniging draagt de naam: Vereniging van DOW Gepensioneerden (VDG).

Zij is opgericht te Rotterdam op zes en twintig oktober negentienhonderd drie en negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Terneuzen.

 

Artikel 4.

Algemene bepalingen.

1. De Vereniging heeft geen winstoogmerk.

2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met een en dertig december.

 

Artikel 5.

Doel.

De Vereniging heeft ten doel het behartigen van materiële en immateriële belangen van alle pensioengerechtigden, ter zake van een pensioenuitkering bij de stichting Stichting Dow Pensioenfonds. Op een manier dat:

-          de Vereniging proactief is ter zake van pensioenontwikkelingen binnen en buiten Dow Chemical;

-          wijzigingen van het individuele pensioenreglement, welke invloed hebben op bestaande pensioenrechten, vooraf ook

           instemming van de betreffende pensioengerechtigden krijgen;

-          de pensioenen – conform de toezeggingen van DOW – met regelmaat aangepast worden;

-          de voordelen uit collectieve secundaire arbeidsvoorwaarden ook voor pensioengerechtigden behouden blijven;

-          de medezeggenschapsprocessen in onder andere het bestuur van de stichting Stichting Dow Pensioenfonds en het

           Verantwoordingsorgaan mede onderhouden en gevoed worden vanuit de verenigingsoptiek; en,

-          de communicatie met leden, actieven en bedrijfsleiding door alle partijen als nuttig en bruikbaar ervaren wordt.

 

Artikel 6.

Leden.

1. Leden van de Vereniging zijn natuurlijke personen, die een pensioen ontvangen van de stichting Stichting Dow Pensioenfonds of als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en artikel 8.

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Artikel 7.

Toelating.

1.         Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

2.         Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Artikel 8.

Het lidmaatschap.

1.         Het lidmaatschap als bedoeld in artikel 6 lid 1 wordt verkregen door kennisgeving aan en aanneming als lid door het

            Bestuur volgens de regels in het huishoudelijk reglement vastgesteld.

2.         Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

a. door schriftelijke opzegging door het lid;

b. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

3.         Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

4.         Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk gewenst tijdstip schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Opzegging door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5.         Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek Burgerlijk Wetboek.

6.         Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te sluiten.

7.         Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

8.         Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

9.         Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

10.       Het lidmaatschap eindigt niet door het overlijden van het lid, het lidmaatschap kan overgaan krachtens erfrecht.

 

Artikel 9.

Verplichtingen van de leden.

1.         De leden zijn verplicht:

a. de Statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het Bestuur, de Algemene Vergadering of een ander orgaan van de Vereniging na te leven;

b. de belangen van de Vereniging niet te schaden; en,

c. de overige verplichtingen, welke de Vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de Vereniging voortvloeien te aanvaarden en na te komen.

2.         Behalve de in deze Statuten vermelde verplichtingen kunnen door de Vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering

 

Artikel 10.

Geldmiddelen.

De leden worden gevraagd een (vrijwillige) bijdrage te betalen, die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

 

Artikel 11.

Bestuur.

1.         Het Bestuur bestaat uit een aantal van tenminste zes en maximaal twaalf personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

2.         De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het Bestuur bevoegd evenals vijfentwintig (25) of meer stemgerechtigde leden die een voordracht met naam en handtekening schriftelijk steunen. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijfentwintig (25) of meer stemgerechtigde leden moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.

3.         Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste één/twintigste (1/20) van het aantal leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

4.         Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.

5.         Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 12.

Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing.

1.         Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

2.         Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

3.         Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;

b. door bedanken;

c. door ontheffing door de Algemene Vergadering;

d. door overlijden.

 

Artikel 13.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1.         Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.

2.         Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het Bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het Bestuur tijdelijk bij een of meer door de Algemene Vergadering aan te wijzen personen.

Onder belet wordt in deze Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b. de bestuurder is geschorst.

3.         Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van het Bestuur bij te wonen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

4.         Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

5.         Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

 

Artikel 14.

Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging.

1.         Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.

2.         Indien het aantal bestuurders beneden zes is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

3.         Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.

4.         De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de gezamenlijk handelende:

a. voorzitter en secretaris;

b. voorzitter en penningmeester (bij ontstentenis van de secretaris);

c. secretaris en penningsmeester (bij ontstentenis van de voorzitter).

5.         Het vertegenwoordigingsbevoegde Bestuur is bevoegd één of meer gemachtigden aan te wijzen die zelfstandig, dan wel gezamenlijk, bevoegd zijn binnen de grenzen van hun volmacht over de saldi van de Vereniging bij bankinstellingen te beschikken.

 

Artikel 15.

Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.

1.         Het Bestuur is verplicht omtrent de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.         a. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen een termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid en overlegt, ter goedkeuring door de Algemene Vergadering, aan de Algemene Vergadering een door de bestuurders ondertekende balans en een staat van baten en lasten met daarop betrekking hebbende toelichting. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van de bestuurders op de stukken, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte nakoming van deze verplichting vorderen.

b. Het Bestuur legt op deze Algemene Vergadering tevens zijn begrotingsontwerp voor het daaropvolgende verenigingsjaar voor.

3.         Indien en voor zover aan de Algemene Vergadering geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van de hiervoor in de leden 1 en 2 bedoelde stukken wordt overlegd, benoemt de Algemene Vergadering alsdan jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in lid 2 en brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen uit.

4.         Het Bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5.         De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.

6.         Het Bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 7 van dit artikel bepaalde.

7.         De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Artikel 16.

Algemene Vergaderingen.

1.         Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

2.         Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de balans met de staat van baten en lasten en de toelichting als bedoeld in artikel 15, lid 2a;

b. het verslag van de aldaar bedoelde commissie, dan wel de verklaring van de in artikel 15 lid 3 bedoelde accountant;

c. de eventuele benoeming van de in artikel 15, lid 3 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

d. voorziening in eventuele vacatures;

e. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

f. de vaststelling van de begroting voor het volgend verenigingsjaar.

3.         Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is.

4.         Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste vijftig leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 20 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 

Artikel 17.

Toegang en stemrecht.

1.         Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 8, op grond waarvan geschorste (bestuurs-) leden recht hebben tot het bijwonen van en het woord te voeren in de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.

2.         Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.

3.         Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.         Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid mag voor maximaal drie stemgerechtigde leden een gemachtigde stem uitbrengen.

5.         Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

6.         Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

 

Artikel 18.

Voorzitterschap. Notulen.

1.         De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

2.         Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die overeenkomstig artikel 16 lid 4 de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Artikel 19.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

1.         Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.         Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Stemmen die overeenkomstig artikel 17 lid 6 vóór de Algemene Vergadering elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming.

3.         Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.         Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

5.         Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.         Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.         Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.         Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging.

 

Artikel 20.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1.         De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 of per e-mail (alleen voor de leden met een bij het Bestuur bekend e-mailadres). De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

2.         Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22.

 

Artikel 21.

Wijziging van de Statuten.

1.         In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden aangebracht anders dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de Statuten zullen worden voorgesteld.

2.         Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.         Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3) van de in een Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen.

4.         Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging alsmede de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar verenigingen register, gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de Vereniging ressorteert.

 

Artikel 22.

Ontbinding.

1.         De Vereniging kan worden ontbonden:

a. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering op welk besluit het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing is;

b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

c. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen;

d. door het geheel ontbreken van leden na een daartoe op verzoek van het Bestuur of van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechtbank afgegeven verklaring.

De vereffening zal geschieden door een of meer vereffenaars.

2.         De vereffening geschiedt in het hiervoor in lid 1 sub a bedoelde geval door de bestuurders der Vereniging, zo tezamen als ieder afzonderlijk en in het hiervoor in lid 1 sub d bedoelde geval door hetzij de laatste bestuursleden der Vereniging, zo tezamen als ieder afzonderlijk, hetzij de daartoe op verzoek van belanghebbende(n) of op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechtbank benoemde vereffenaars.

3.         De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

4.         Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk en nodig van kracht.

5.         De Algemene Vergadering bepaalt in het hiervoor in lid 1 sub a bedoelde geval welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de Vereniging zal worden gegeven, bij gebreke waarvan een eventueel batig saldo in gelijke delen vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de Vereniging waren.

6.         De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s) of faillissementscurator, bekende baten meer aanwezig zijn.

7.         De vereffenaar(s) draagt/dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 21 lid 4.

8.         Gedurende tien jaar na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der Vereniging onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering, dan wel (bij gebreke daarvan) door een daartoe op verzoek van een belanghebbende genomen besluit van de Kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de Vereniging haar zetel heeft, is aangewezen.

 

Artikel 23.

Huishoudelijk reglement.

1.         De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.         Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de             Statuten.

 

Artikel 24.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin de Statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het Bestuur.

 

 

Akte 18 mei 2022

Laatste wijziging op deze pagina: 30-05-2022