Statuten

 

De VDG stelt zich ten doel de materiële en immateriële belangen van haar leden te behartigen. De hoogste prioriteit heeft daarbij de waardevastheid van de reeds ingegane pensioenen. De VDG tracht dit te bereiken door mondeling en schriftelijk overleg met relevante partijen. De Dow directie en het bestuur van de Stichting Dow Pensioen Fonds (SDPF) zijn de meest van belang zijnde gesprekspartners. Het ledenbestand van de VDG wordt gevormd door alle uitkeringsgerechtigden van de Stichting Dow Pensioenfonds.


 

STATUTEN:

 Naam. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN DOW GEPENSIONEERDEN (VDG). 
Zij is opgericht te Rotterdam op zes en twintig november negentienhonderd drie en negentig en aangegaan voor onbepaalde tijd.Zetel. 
Artikel 2. 
Zij heeft haar zetel te Terneuzen.Doel. 
Artikel 3. 
De vereniging heeft ten doel: 
Het behartigen van materiële en immateriële belangen van alle pensioengerechtigden, ter zake van een pensioenuitkering bij de Stichting Dow Pensioen Fonds. 
Op een manier dat:

- de vereniging proactief is ter zake van pensioenontwikkelingen binnen en buiten Dow Chemical;
- wijzigingen van het pensioenreglement, welke invloed hebben op bestaande pensioenrechten, vooraf ook instemming van de betreffende pensioengerechtigden krijgen;
- de pensioenen – conform de toezeggingen van DOW – met regelmaat aangepast worden;
- de voordelen uit collectieve secundaire arbeidsvoorwaarden ook voor pensioengerechtigden behouden blijven;
- de medezeggenschapsprocessen in onder andere het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan, mede onderhouden en gevoed worden vanuit de verenigingsoptiek;
- de communicatie met leden, actieven en bedrijfsleiding door alle partijen als nuttig en bruikbaar ervaren wordt.


Leden. 
Artikel 4.

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die een pensioen ontvangen van de Stichting Dow Pensioenfonds, als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.


Begunstigers. 
Artikel 5.

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
2. Begunstigers hebben geen stemrecht noch andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.


Toelating. 
Artikel 6.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 voor zover leden betreft en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 voorzover betreft begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

 
Artikel 7.

1.

Het lidmaatschap als bedoeld in artikel 4 lid 1, wordt verkregen door kennisgeving aan of aanneming als lid door het bestuur volgens de regelen in het huishoudelijk reglement vastgesteld.

2.

Het lidmaatschap als bedoeld in artikel 4 lid 1 eindigt:

  a door de dood van het lid;
  b door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur;
  c door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk gewenst tijdstip schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

6.

Een lid kan door opzegging van zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, dan wel zijn beperkt, te zijnen opzichte uitsluiten, mits deze opzegging geschiedt binnen een maand, nadat het bedoelde besluit hem bekend is geworden of aan hem is medegedeeld; tevens kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld dat de vereniging in een andere rechtsvorm wordt omgezet dan wel fuseert met een andere rechtspersoon.

7.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


Verplichtingen der leden. 
Artikel 8.

1. De leden zijn verplicht:
  a de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na het leven;
  b de belangen van de vereniging niet te schaden;
  c de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien te aanvaarden en na te komen.
2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.


Aanvang en einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers. 
Artikel 9.

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger nemen een aanvang door schriftelijke kennisgeving aan en aanneming als zodanig door het bestuur. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle begunstigers zijn opgenomen.
2. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
3. Opzegging/ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur overeenkomstig de bepalingen als voor leden gesteld in artikel 7 lid 2 (sub c en d) en lid 8


Rechten en begunstigers. 
Artikel 10. 
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.Geldmiddelen. 
Artikel 11. 
De leden en begunstigers worden gevraagd een (vrijwillige) bijdrage te betalen, die wordt vastgesteld door de algemene vergadering.Bestuur. 
Artikel 12.

1. Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste zes en maximaal twaalf meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur bevoegd evenals vijfentwintig (25) stemgerechtigde leden die een voordracht schriftelijk steunen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door één/vijfde (1/5) of meer stemgerechtigde leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste één/twintigste (1/20) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.


Einde bestuurslidmaatschap-Periodiek lidmaatschap-Schorsing. 
Artikel 13.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b door bedanken.


Bestuursfuncties-Besluitvorming van het bestuur. 
Artikel 14.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan.; Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Elk bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


Bestuurstaak-Vertegenwoordiging. 
Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden zes is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarenboven komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan de gezamenlijk handelende:
  a voorzitter en secretaris;
  b voorzitter en penningmeester (bij ontstentenis van de secretaris);
  c secretaris en penningmeester (bij ontstentenis van de voorzitter).
5. Het vertegenwoordigingsbevoegde bestuur is bevoegd één of meer gemachtigden aan te wijzen die zelfstandig, danwel gezamenlijk, bevoegd zijn binnen de grenzen van hun volmacht over de saldi van de vereniging bij bank-en/of giro-instellingen te beschikken.


Jaarverslag – Rekening en Verantwoording. 
Artikel 16.

1. Het verenigingsjaar/boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht omtrent de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. a Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar,zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en overlegt, ter goedkeuring door de algemene vergadering, aan de algemene vergadering een door de bestuurders ondertekende balans en een staat van baten en lasten met daarop betrekking hebbende toelichting. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte nakoming van deze verplichting vorderen.
  b Het bestuur legt op deze algemene vergadering tevens zijn begrotingsontwerp voor het daarop volgende verenigingsjaar voor.
4. Indien en voorzover aan de algemene vergadering geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van de hiervoor in de leden 2 en 3 bedoelde stukken wordt overlegd, benoemt de algemene vergadering alsdan jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in lid 3 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.


Algemene vergaderingen. 
Artikel 17.

1. Aan de algemene vergadering kom in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2

Jaarlijks, uiterlijk twaalf maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering –de jaarvergadering-gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

  a het jaarverslag en de balans met staat van baten en lasten en toelichting als bedoeld in artikel 16;
  b het verslag van de aldaar bedoelde commissie, danwel de verklaring van de in artikel 16 lid 4 bedoelde accountant;
  c de eventuele benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  d voorziening in eventuele vacatures;
  e voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
  f de vaststelling van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad; de verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het bestuur belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.


Toegang en stemrecht. 
Artikel 18.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging; geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 8, op grond waarvan geschorste (bestuurs) leden recht hebben tot het bijwonen van-en het woord te voeren in de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid doen uitbrengen. 
Een lid mag voor maximaal drie stemgerechtigde leden een gemachtigde stem uitbrengen.


Voorzitterschap-Notulen. 
Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die na door de algemene vergadering te zijn vastgesteld, door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden -verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


Besluitvorming van de algemene vergadering. 
Artikel 20.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.


Bijeenroeping algemene vergadering. 
Artikel 21.

1. Behoudens het bepaalde in artikel 17 lid 4 worden de algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 of per e-mail (alleen voor de leden met een bij het bestuur bekend e-mail adres). De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.


Statutenwijziging. 
Artikel 22.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/twintigste (1/20) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet één/twintigste (1/20) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar verenigingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken waaronder de vereniging ressorteert.


Ontbinding en vereffening. 
Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden:
  a door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering op welk besluit het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing is;
  b door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  c door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen;
  d door het geheel ontbreken van leden na een daartoe, op verzoek van het bestuur of van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechtbank afgegeven verklaring.
  De vereffening zal geschieden door een of meer vereffenaars.
2. De vereffening geschiedt in het hiervoor in lid 1 sub a bedoelde geval door de bestuurders der vereniging, zo tezamen als ieder afzonderlijk en in het hiervoor in lid 1 sub d bedoelde geval door hetzij de laatste bestuursleden der vereniging, zo tezamen als ieder afzonderlijk, hetzij de daartoe op verzoek van belanghebbende(n) of op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechtbank benoemde vereffenaars.
3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en nodig van kracht.
5. De algemene vergadering bepaalt in het hiervoor in lid 1 sub a bedoelde geval welke bestemming na betaling van alle schulden aan de overgebleven bezittingen van de vereniging zal worden gegeven, bij gebreke waarvan een eventueel batig saldo in gelijke delen vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren.
6. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, danwel aan de vereffenaar(s) of faillissementscurator, bekende baten meer aanwezig zijn.
7. De vereffenaar(s) draagt/dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 22 lid 4.
8.

Gedurende tien jaar na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vereniging onder degene die daartoe door de algemene vergadering, danwel (bij gebreke daarvan) door een daartoe op verzoek van een belanghebbende genomen besluit van de Kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de vereniging haar zetel heeft, is aangewezen.


 
Huishoudelijk reglement. 
Artikel 24.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Ten aanzien van wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 22 lid 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing.


Slotbepaling. 
Artikel 25. 
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

 STATUTENWIJZIGING 

Heden, vierentwintig juni tweeduizend tien, verschenen voor mij, Meester Cindy Cordula 
Leon Van Goethem, notaris, gevestigd te Hulst: 

1. de heer Joseph Emile Alphons Burm, wonende te 4564 ER Sint Jansteen, La Traviata 12, geboren te Hulst op dertien december negentienhonderd zevenenveertig, van Nederlandse nationaliteit en zich legitimerende met paspoort, nummer: NY0BFJK59, uitgegeven te Hulst op twee december tweeduizend acht, gehuwd met mevrouw Mechelina Louisa Daniëlle Meerstadt; 
2. de heer Theodoor Jozef Dröge, wonende te 4571 CX Axel, Zonnemare 42, geboren te Amsterdam op eenentwintig december negentienhonderd zevenenveertig, van Nederlandse nationaliteit en zich legitimerende met paspoort, nummer: NUJ4J9842, uitgegeven te Terneuzen op tweeëntwintig mei tweeduizend acht, gehuwd met mevrouw Grietje Femmina Jacoba Johanna Steenbergen. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
dat nagemelde vereniging is opgericht bij akte op zesentwintig september negentienhonderd vijfennegentig verleden;

dat de statuten van de vereniging sinds de oprichting niet zijn gewijzigd; 
dat in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin minimaal twee/derde van de leden aanwezig was en welke vergadering is gehouden op elf maart tweeduizend tien met alle stemmen voor is besloten tot wijziging der statuten van voormelde vereniging, van welke vergadering de notulen aan deze akte zijn gehecht; 
dat in de vergadering van elf maart tweeduizend tien het vereiste aantal van twee/derde van de leden niet aanwezig was; 
dat conform de statuten binnen vier weken na voormelde vergadering een tweede ledenvergadering bijeen is geroepen; 
dat op acht april tweeduizend tien een tweede vergadering is gehouden waarin het vereiste aantal leden aanwezig was en waarin het voorstel tot statutenwijziging met de gewenste meerderheid is aangenomen; 
dat het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van de statuten der stichting. 
De comparanten verklaarden de statuten bij deze zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden alsvolgt: (zie boven)
 

WAARVAN AKTE is verleden te Hulst op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

Laatste wijziging op deze pagina: 04-05-2021