Medezeggenschap

 

Er zijn diverse organisaties welke zich met de pensioenen van Dow Benelux BV bezig houden. Onderstaand een overzicht:

v   Stichting Dow Pensioenfonds (SDPF).

v   Pensioenbureau (PB).

v   Ondernemingsraad Dow Terneuzen (OR).

v   Verantwoordingsorgaan (VO).

v   Vereniging van DOW Gepensioneerden (VDG).

v   Pensioenfonds administratie (AZL)

 

Stichting Dow Pensioenfonds (SDPF)

Deze juridisch onafhankelijke Stichting stelt zich tot doel dat medewerkers van Dow, oud-medewerkers en uitkeringsgerechtigden het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Bovendien draagt het de verantwoordelijkheid dat de ingelegde pensioenpremies goed worden belegd.

Er zijn 10 bestuursleden, vijf namens de werkgever, drie namens de werknemers (OR) en twee namens de gepensioneerden (VDG). Alle bestuursleden dienen aan strenge wettelijke eisen te voldoen.

Gepensioneerde kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen door de VDG. Ook kunnen gepensioneerde deelnemers zich individueel kandidaat stellen. In het geval er meerdere kandidaten zijn, vindt een schriftelijke stemming plaats.

 

Pensioenbureau (PB)

Het bestuur van de SDPF heeft sommige uitvoerende taken gedelegeerd aan het PB.

Dit bureau werd in 2009 opricht. Het is bedoeld om het bestuur van SDPF te ondersteunen en vragen van werknemers en gepensioneerden te beantwoorden. Het PB rapporteert rechtstreeks aan het bestuur van de SDPF.

 

Ondernemingsraad  Dow Terneuzen (OR)

De adviescommissie “pensioenen” van de OR adviseert de OR inzake pensioenbelangen. De OR heeft namelijk een instemmingsbevoegdheid (artikel-27 lid-1-a WOR) bij voorstellen van de werkgever m.b.t. de pensioenregelingen van de werknemers. In deze adviescommissie zijn de gepensioneerde bestuursleden van de SDPF en de gepensioneerde leden van het VO vertegenwoordigd als adviseur.

VDG bestuurslid (zorgspecialist) participatie als lid/adviseur in de OR verzekeringscommissie Terneuzen.

 

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het VO vormt een oordeel over het handelen van het bestuur. Het voornaamste beoordelingspunt is een evenwichtige belangenbehartiging tussen werkgever, werknemer en pensioengerechtigde.

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het VO over het beleid, de besluiten en het besluitvormingsproces, realisaties, risico’s en de kosten van het fonds.

Het VO bestaat uit zes leden, evenredig verdeeld over werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. De pensioengerechtigden en de werknemersleden zijn na verkiezingen benoemd.

De taken van het VO vertonen op sommige punten overeenkomsten met de taken van een  deelnemersraad.  Bij Dow hebben we geen deelnemersraad.

 

Enquêterecht

Als het bestuur niet naar behoren functioneert kan het VO uiteindelijk naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam stappen met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het pensioenfonds of de Ondernemingskamer verzoeken het functioneren van het bestuur te toetsen.
 Voorafgaand aan het verzoek moet het intern toezicht zich hierover hebben uitgesproken.

 

Pensioenfonds administratie (AZL)

AZL heeft alle disciplines in huis om pensioenfondsen optimaal van dienst te zijn. AZL weet wat er omgaat in de wereld van pensioenfondsen en heeft voeling met maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Vereniging van Dow Gepensioneerden

De VDG stelt zich tot doel de materiele en immateriële belangen van haar leden te behartigen.

De vereniging is onafhankelijk en de leden bepalen het beleid.

Leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. In de statuten van de vereniging is de kandidaatstelling geregeld.

Het bestuur bestaat uit maximaal 12 personen. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). De aanstelling is voor een periode van vier jaar; na die periode zijn bestuursleden direct herkiesbaar.

In de vergaderingen van het VDG bestuur zijn standaard aanwezig de gepensioneerde bestuursleden van SDPF en VO.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 25-11-2020