Privacyverklaring

Om te kunnen voldoen aan de wet op de privacy – en – bescherming persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, neemt het bestuur van de Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland (VDG) de volgende werkwijze in acht: 

Als belangenvereniging zien we erop toe dat de ingebrachte gegevens van de individuele leden correct worden geadministreerd en bewaakt, op dusdanige manier dat er geen misbruik van kan worden gemaakt.

De ledenadministratie vindt plaats via een beveiligde internetverbinding en de secretaris draagt er zorg voor dat zijn of haar computer voorzien is van een internet security tool om eventueel misbruik te voorkomen.

Er zijn geen concurrerende verenigingen van de VDG en het lidmaatschap is op vrijwillige basis. VDG-gegevens worden met niemand gedeeld. 

Aanmeldingsprocedure VDG:

Medewerkers van Dow Benelux of Dow Benelux Integrated Center, krijgen bij hun pensionering een inschrijfformulier van de VDG aangereikt.

VDG heeft in haar statuten opgenomen dat de vereniging ten doel heeft: “ Het  behartigen van de belangen van alle pensioengerechtigden, ter zake van een pensioenuitkering bij de Stichting Dow  Pensioen Fonds.” 

Nieuwe leden bevestigen deelname aan de VDG via het VDG inschrijfformulier of via de VDG website: http://www.vdgnl.org/nieuwsbrief

De secretaris ontvangt een (e-mail)bericht van elke aanmelding en controleert deze op juistheid. Onze leden hebben de VDG bij aanvang van het lidmaatschap vrijwillig ingelicht over de volgende privé gegevens: naam, woonadres, e-mailadres, mannummer en ingangsdatum pensioen.            

Leden van de Vereniging van Dow gepensioneerden hebben altijd het recht op verwijdering uit het ledenbestand en/of correctie van de gegevens. De secretaris draagt er zorg voor dat de gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd en/of worden verwijderd uit het adressenbestand van de VDG.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 16-12-2020