Huishoudelijk reglement      

Art. 1 -  Bestuur

1.1.   Het bestuur vergadert op ongeregelde tijden en op wens van één van de bestuursleden.

1.2.   Voor het nemen van besluiten moet de meerderheid van het aantal bestuursleden -  waaronder in elk geval twee leden van het dagelijks bestuur - ter vergadering aanwezig zijn.

1.3.   In afwijking van het bepaalde in het vorig lid kan telefonisch of schriftelijk overleg plaatsvinden en over zaken worden gestemd, mits alle bestuursleden zich met deze procedure kunnen verenigen. Voor een geldig besluit dient de meerderheid van het aantal bestuursleden voor te stemmen.

1.4.   Bij staken van de stemmen wordt het voorstel wederom op de eerstvolgende agenda geplaatst. Bij het niet behalen van de meerderheid van stemmen, nadat het weer op de agenda is geplaatst, wordt het voorstel definitief verworpen.

1.5.   Het bestuur kan niet-bestuursleden uitnodigen haar vergadering bij te wonen; dergelijke genodigden hebben geen stemrecht.

 

Art. 2 - Vergoeding    

2.1.   Leden van het bestuur en eventuele commissies zijn als zodanig onbezoldigd. Zij kunnen uit de kas van de vereniging vergoeding ontvangen van de gemaakte telefoonkosten en computerkosten. Het bestuur kan in bescheiden mate vergoeding toekennen voor ten behoeve van de vereniging  te maken reiskosten en verblijfkosten.

2.2.   Voor reiskosten wordt in principe uitgegaan van kosten voor openbaar vervoer. Een vergoeding van autokosten kan worden gegeven wanneer gebruikmaking van openbaar vervoer duurder, niet mogelijk of zeer bezwaarlijk is; toestemming is nodig van de penningmeester en één van de andere leden van het dagelijks bestuur. Kilometervergoeding wordt regelmatig vastgesteld op een bedrag om en nabij de werkelijke kosten.

2.3.   Rijden met meer dan één auto naar dezelfde bestemming moet worden vermeden.

2.4.   Secretariaatskosten, zoals computerkosten, portokosten en telefoonkosten worden naar redelijkheid vergoed.

2.5.   Geringe bedragen, zoals voor maaltijden in bedrijfskantines, worden normaal niet vergoed.

2.6.   Wanneer dat voor activiteiten gedurende een bepaalde tijd noodzakelijk is zullen voor bestuursleden verzekeringen worden afgesloten.

 

Art. 3 - Communicatie

3.1.   Ter bevordering van het contact tussen het bestuur en de leden wordt op regelmatige basis een nieuwsbrief uitgegeven.

3.2.   Ieder lid kan zich, bij voorkeur schriftelijk of via het contactformulier op de website van de VDG <www.vdgnl.org/contact/>, tot het bestuur wenden om zijn belangen of die van de vereniging te bepleiten of uiteen te zetten. Ingezonden stukken of teksten voor de nieuwsbrief worden beoordeeld door het dagelijks bestuur. Zij kan teksten weigeren of inkorten, onder opgaaf van redenen en overleg met de inzender.

3.3.   Indien het bestuur meent, dat een onderwerp van zodanig belang is, dat het onder de speciale aandacht van de leden moet worden gebracht, zal het dit doen bij afzonderlijke brief of rondschrijven, dan wel een speciale editie van de nieuwsbrief.

  

Art. 4 - Kascontrolecommissie    

4.1.   De in art.16 lid 4 van de statuten bedoelde commissie tot onderzoek van de financiële jaarstukken zal bij voorkeur bestaan uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Slechts twee leden van deze commissie zullen voor het daaropvolgend verenigingsjaar herbenoembaar zijn in die commissie, doch nooit voor meer dan drie opvolgende jaren. Indien ervoor wordt gekozen om twee leden het onderzoek te laten doen, is één aftredend en de ander wordt voor één jaar herbenoemd. De Algemene Vergadering zal jaarlijks de leden van de kascommissie benoemen.

 

Art. 5 -  Commissie Pensioen van de Ondernemingsraad.

5.1.   Vanuit het bestuur wordt een kandidaat benoemd voor deelname aan de commissie van de Ondernemingsraad. Voor benoeming van deze kandidaat is een meerderheid van het aantal stemmen benodigd.

5.2.   De door het bestuur van de VDG afgevaardigd lid naar deze commissie is verantwoordelijk voor de communicatie tussen het bestuur van VDG en voornoemde commissie. Hij/zij doet voorstellen aan deze commissie ten aanzien van de belangen van de gepensioneerden.

5.3.   Het commissie lid kan zich voor een volgende periode  herkiesbaar stellen.

 

Art.  6 -  Kandidaten voor het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds.

6.1.   Kandidaten voor de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur van de Stichting Dow Pensioenfonds worden conform de statuten van de Stichting Dow Pensioenfonds door het VDG-bestuur voorgedragen.

6.2.   Onafhankelijke kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen, als ze zich aanmelden bij het Pensioenbureau met de handtekening van 30 andere pensioengerechtigde leden.

 

Art. 7 -  Kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan.     

7.1.   Kandidaten voor de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan van de Stichting Dow Pensioenfonds worden conform de statuten van de Stichting Dow Pensioenfonds door het VDG-bestuur voorgedragen.

 

Art.  8 -  Onvoorziene omstandigheden.

8.1.   Indien zich een omstandigheid voordoet, waarvoor de Wet, de statuten of het huishoudelijk reglement geen regeling geven, dan is het bestuur bevoegd zelfstandig een besluit te nemen, mits gelegen binnen de taak of het begrip van besturen.

 

Art.  9 - Bescherming persoonsgegevens

9.1.   Om te kunnen voldoen aan de wet op de privacy en bescherming persoonsgegevens neemt het bestuur van de Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland (VDG) de volgende werkwijze in acht:

Als belangenvereniging zien we erop toe dat de ingebrachte gegevens van de individuele leden correct worden geadministreerd en bewaakt op een zodanige manier dat er geen misbruik van kan worden gemaakt.

9.2.   De ledenadministratie vindt plaats via een beveiligde internetverbinding en de secretaris draagt er zorg voor dat zijn of haar computer voorzien is van een internet security tool om eventuele inbraak te voorkomen. Er zijn geen concurrerende verenigingen van de VDG en het lidmaatschap is op vrijwillige basis. VDG gegevens worden met niemand gedeeld.

 

Art. 10 -  Lidmaatschap en aanmeldingsprocedure zoals bepaald in artikel 4 lid 1 en artikel 7 lid 1 van onze statuten.

10.1.   Medewerkers van Dow Benelux of Dow Benelux Integrated Center krijgen bij hun pensionering een inschrijfformulier van de VDG aangereikt.

VDG heeft in haar statuten opgenomen dat de vereniging ten doel heeft: “ Het behartigen van de belangen van alle pensioengerechtigden, ter zake van een pensioenuitkering bij de Stichting Dow Pensioen Fonds.”

Nieuwe leden bevestigen deelname aan de VDG via het VDG inschrijfformulier of via de VDG website: http://www.vdgnl.org/nieuwsbrief.  De secretaris ontvangt een (e-mail)bericht van elke aanmelding en controleert deze op juistheid.

Onze leden hebben de VDG bij aanvang van het lidmaatschap vrijwillig ingelicht over de volgende privé gegevens: naam, woonadres, e-mailadres, mannummer en ingangsdatum pensioen. Leden van de Vereniging van Dow gepensioneerden hebben altijd het recht op verwijdering uit het ledenbestand en/of correctie van de gegevens. De secretaris draagt er zorg voor dat de gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd en/of worden verwijderd uit het adressenbestand van de VDG.

 

Art. 11-  Wijziging van het huishoudelijk reglement. 

11.1.

Ten aanzien van wijzigingen van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 24, lid 1 tot met 3 conform onze statuten van toepassing.

 

Laatste wijziging op deze pagina: 17-12-2020